วัดน้ำมวบ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖ บ้านน้ำมวบ หมู่ ๑ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๒ ได้รับพระราชทาน สุงคารสีมา กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สังกัดมหานิกาย

การบริหารการปกครอง เท่าทีทราบนาม คือ

พ.ศ. ๒๓๘๒ ถึง ๒๓๙๘ พระอธิการเหมา อานนฺโท

พ.ศ. ๒๓๙๘ ถึง ๒๔๑๔ พระอธิการอภิวงค์ วิจิตฺโต

พ.ศ. ๒๔๑๔ ถึง ๒๔๓๖ พระอธิการเตจ๊ะ เตชวโร

พ.ศ. ๒๔๓๖ ถึง ๒๔๕๖ พระอธิการจันทรต๊ะ จิตฺตวโร

พ.ศ. ๒๔๗๓ ถึง ๒๔๗๕ พระอธิการอภิวรรณ วณุณโก

พ.ศ. ๒๔๙๐ ถึง ๒๕๔๗ พระครูไพโรจน์ สาธุกิจ

พ.ศ. ๒๔๔๗ ถึง ปัจจุบัน พระธรรมธรไกรพล ฉนฺทกาโม

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย โบสถ์ วิหาร กุฏิ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ห้องสมุด

ปูชณียวัตถุมี พระพุทธรูป มีการเปิดสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ และเปิดสอนธรรมศึกษา

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับคัดเลือกเป็นวัดอุทยานการศึกษา