กลุ่มฮักน้ำมวบ ตั้งขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของตำบลน้ำมวบ และตำบลส้านนาหนองใหม่ โดยการรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมมีแนวคิดจิตสาธารณะ โดยรวมกันจัดตั้งกลุ่มฮักน้ำมวบขึ้นมา และค้นหาวิถีชีวิต จารีตประเพณี และพัฒนาสิ่งเหล่านี้สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยการนำของพระครูฉันทกิจ สุนทร เจ้าคณะตำบลขึ่ง-น้ำมวบ